ಸದಾಶಿವಗಢ

 ಸದಾಶಿವಗಢ ಕೋಟೆಯು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಾಳಿ ನದಿ, ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಸವಲಿಂಗರಾಜನವರು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು.