ಪಾರಸಗಢ ಕೋಟೆ

 ಪಾರಸಗಢ ಕೋಟೆಯು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ. ೧೦ನೇ ಶತಮಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾದ ಕೋಟೆಯು ಸದ್ಯ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೋಟೆಯು ಸುಮಾರು ೫೦೦ ಮೀಟರ ಅಗಲ ಮತ್ತು ೩೦೦ ಮೀಟರ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಕೋಟೆಯನ್ನು ತಗ್ಗುದಿಣ್ಣೆ ಇರುವ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದ ಬಹುಪಾಲು ಪೊದೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟವು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಪ್ರಪಾತವೂ ಇದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಾರುತಿಯ ಮಂದಿರವಿದೆ.