ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ


ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ |

ಬುಧಕೌಶಿಕಋಷಿಃ |

ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಚನ್ದ್ರೋ ದೇವತಾ |

ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ | ಸೀತಾ ಶಕ್ತಿಃ |

ಶ್ರೀಮದ್ಧನುಮಾನ್ ಕೀಲಕಮ್ |

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇವಿನಿಯೋಗಃ |

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ |

ಧ್ಯಾಯೇದಾಜಾನಬಾಹುಂ ಧೃತಶರಧನುಷಂಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಮ್ |

ಪೀತಂ ವಾಸೋ ವಸಾನಂನವಕಮಲದಲಸ್ಪರ್ಧಿನೇತ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ |

ವಾಮಾಙ್ಕಾರುಢಸೀತಾಮುಖಕಮಲಮಿಲಲ್ಲೋಚನಂನೀರದಾಭಂ |

ನಾನಾಲಙ್ಕಾರದೀಪ್ತಂ ದಧತಮುರುಜಟಾಮಣ್ಡನಂರಾಮಚಂದ್ರಮ್ ||

ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ |


ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತರಮ್ |

ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ||೧||

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನೀಲೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಂ ರಾಮಂರಾಜೀವಲೋಚನಮ್ |

ಜಾನಕೀಲಕ್ಷ್ಮಣೋಪೇತಂ ಜಟಾಮುಕುಟಮಣ್ಡಿತಮ್||೨||

ಸಾಸಿತೂಣಧನುರ್ಬಾಣಪಾಣಿಂ ನಕ್ತಂಚರಾನ್ತಕಮ್ |

ಸ್ವಲೀಲಯಾ ಜಗತ್ ತ್ರಾತುಮ್ ಆವಿರ್ಭೂತಮಜಂವಿಭುಮ್ ||೩||

ರಾಮರಕ್ಷಾಂ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪಾಪಘ್ನೀಂಸರ್ವಕಾಮದಾಮ್ |

ಶಿರೋ ಮೇ ರಾಘವಃ ಪಾತು ಭಾಲಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಃ||೪||

ಕೌಸಲ್ಯೇಯೋ ದೃಶೌ ಪಾತುವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಃ ಶ್ರುತೀ |

ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಮಖತ್ರಾತಾ ಮುಖಂಸೌಮಿತ್ರಿವತ್ಸಲಃ ||೫||

ಜಿವ್ಹಾಂ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಃಪಾತು ಕಣ್ಠಂಭರತವನ್ದಿತಃ |

ಸ್ಕನ್ಧೌ ದಿವ್ಯಾಯುಧಃಪಾತು ಭುಜೌಭಗ್ನೇಶಕಾರ್ಮುಕಃ ||೬||

ಕರೌ ಸೀತಾಪತಿಃಪಾತು ಹೃದಯಂಜಾಮದಗ್ನ್ಯಜಿತ್ |

ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಖರಧ್ವಂಸೀ ನಾಭಿಂಜಾಮ್ಬವದಾಶ್ರಯಃ ||೭||

ಸುಗ್ರೀವೇಶಃ ಕಟೀ ಪಾತು ಸಕ್ಥಿನೀಹನುಮತ್ಪ್ರಭುಃ |

ಊರೂ ರಘೂತ್ತಮಃ ಪಾತು ರಕ್ಷಃಕುಲವಿನಾಶಕೃತ್ ||೮||

ಜಾನುನೀ ಸೇತುಕೃತ್ ಪಾತು ಜಙ್ಘೇದಶಮುಖಾನ್ತಕಃ |

ಪಾದೌ ಬಿಭೀಷಣಶ್ರೀದಃ ಪಾತು ರಾಮೋಽಖಿಲಂವಪುಃ ||೯||

ಏತಾಂ ರಾಮಬಲೋಪೇತಾಂ ರಕ್ಷಾಂ ಯಃ ಸುಕೃತೀಪಠೇತ್ |

ಸಚಿರಾಯುಃ ಸುಖೀ ಪುತ್ರೀ ವಿಜಯೀ ವಿನಯೀಭವೇತ್ ||೧೦||

ಪಾತಾಲಭೂತಲವ್ಯೋಮಚಾರಿಣಶ್ಛದ್ಮಚಾರಿಣಃ |

ನ ದ್ರಷ್ಟುಮಪಿ ಶಕ್ತಾಸ್ತೇ ರಕ್ಷಿತಂರಾಮನಾಮಭಿಃ ||೧೧||

ರಾಮೇತಿ ರಾಮಭದ್ರೇತಿ ರಾಮಚಂದ್ರೇತಿ ವಾಸ್ಮರನ್ |

ನರೋ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ಪಾಪೈರ್ಭುಕ್ತಿಂಮುಕ್ತಿಂ ಚ ವಿನ್ದತಿ ||೧೨||

ಜಗಜ್ಜೇತ್ರೈಕಮನ್ತ್ರೇಣರಾಮನಾಮ್ನಾಭಿರಕ್ಷಿತಮ್ |

ಯಃ ಕಣ್ಠೇ ಧಾರಯೇತ್ತಸ್ಯ ಕರಸ್ಥಾ ಸರ್ವಸಿಧ್ದಯಃ ||೧೩||

ವಜ್ರಪಞ್ಜರನಾಮೇದಂ ಯೋ ರಾಮಕವಚಂ ಸ್ಮರೇತ್ |

ಅವ್ಯಾಹತಾಜ್ಞಃ ಸರ್ವತ್ರ ಲಭತೇ ಜಯಮಙ್ಗಲಮ್||೧೪||

ಆದಿಷ್ಟವಾನ್ ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನೇರಾಮರಕ್ಷಾಮಿಮಾಂ ಹರಃ |

ತಥಾ ಲಿಖಿತವಾನ್ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಬುಧ್ದೋಬುಧಕೌಶಿಕಃ ||೧೫||

ಆರಾಮಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ವಿರಾಮಃಸಕಲಾಪದಾಮ್ |

ಅಭಿರಾಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕಾನಾಂ ರಾಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸನಃ ಪ್ರಭುಃ ||೧೬||

ತರುಣೌ ರೂಪಸಂಪನ್ನೌ ಸುಕುಮಾರೌ ಮಹಾಬಲೌ |

ಪುಣ್ಡರೀಕವಿಶಾಲಾಕ್ಷೌಚೀರಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾಮ್ಬರೌ ||೧೭||

ಫಲಮೂಲಾಶಿನೌ ದಾನ್ತೌ ತಾಪಸೌಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೌ |

ಪುತ್ರೌ ದಶರಥಸ್ಯೈತೌ ಭ್ರಾತರೌರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ ||೧೮||

ಶರಣ್ಯೌ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಾನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೌಸರ್ವಧನುಷ್ಮತಾಮ್ |

ರಕ್ಷಃಕುಲನಿಹನ್ತಾರೌ ತ್ರಾಯೇತಾಂ ನೌರಘೂತ್ತಮೌ ||೧೯||

ಆತ್ತಸಜ್ಯಧನುಷಾವಿಷುಸ್ಪೃಶಾವಕ್ಷಯಾಶುಗನಿಷಙ್ಗಸಙ್ಗಿನೌ |

ರಕ್ಷಣಾಯ ಮಮ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಾವಗ್ರತಃ ಪಥಿಸದೈವ ಗಚ್ಛತಾಮ್ ||೨೦||

ಸಂನದ್ಧಃ ಕವಚೀ ಖಡ್ಗೀ ಚಾಪಬಾಣಧರೋ ಯುವಾ |

ಗಚ್ಛನ್ ಮನೋರಥೋಽಸ್ಮಾಕಂ ರಾಮಃ ಪಾತು ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ||೨೧||

ರಾಮೋ ದಾಶರಥಿಃ ಶೂರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಚರೋ ಬಲೀ |

ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಪುರುಷಃ ಪೂರ್ಣಃ ಕೌಸಲ್ಯೇಯೋರಘುತ್ತಮಃ ||೨೨||

ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯೋ ಯಜ್ಞೇಶಃಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |

ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಃ ಶ್ರೀಮಾನಪ್ರಮೇಯಪರಾಕ್ರಮಃ||೨೩||

ಇತ್ಯೇತಾನಿ ಜಪನ್ ನಿತ್ಯಂ ಮದ್ಭಕ್ತಃಶ್ರಧ್ದಯಾನ್ವಿತಃ |

ಅಶ್ವಮೇಧಾಧಿಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಸಂಶಯಃ ||೨೪||

ರಾಮಂ ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಂಪೀತವಾಸಸಮ್ |

ಸ್ತುವನ್ತಿ ನಾಮಭಿರ್ದಿವ್ಯೈರ್ನ ತೇಸಂಸಾರಿಣೋ ನರಃ ||೨೫||

ರಾಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪೂರ್ವಜಂ ರಘುವರಂ ಸೀತಾಪತಿಂಸುಂದರಮ್

ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಂ ಕರುಣಾರ್ಣವಂ ಗುಣನಿಧಿಂವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಂ ಧಾರ್ಮಿಕಮ್ |

ರಾಜೇನ್ದ್ರಂ ಸತ್ಯಸನ್ಧಂ ದಶರಥತನಯಂಶ್ಯಾಮಲಂ ಶಾನ್ತಮೂರ್ತಿಂ

ವನ್ದೇ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ರಘುಕುಲತಿಲಕಂ ರಾಘವಂರಾವಣಾರಿಮ್ ||೨೬||

ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ |

ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ||೨೭||

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಘುನಂದನ ರಾಮ ರಾಮ

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಭರತಾಗ್ರಜ ರಾಮ ರಾಮ |

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಣಕರ್ಕಶ ರಾಮ ರಾಮ

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣಂ ಭವ ರಾಮ ರಾಮ ||೨೮||

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಚರಣೌ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಚರಣೌ ವಚಸಾ ಗೃಣಾಮಿ |

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಚರಣೌ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೨೯||

ಮಾತಾ ರಾಮೋ ಮತ್ಪಿತಾ ರಾಮಚಂದ್ರಃ |

ಸ್ವಾಮೀ ರಾಮೋ ಮತ್ಸಖಾ ರಾಮಚಂದ್ರಃ |

ಸರ್ವಸ್ವಂ ಮೇ ರಾಮಚಂದ್ರೋ ದಯಾಲುರ್ನಾನ್ಯಂಜಾನೇ ನೈವ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ ||೩೦||

ದಕ್ಷಿಣೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಯಸ್ಯ ವಾಮೇ ತುಜನಕಾತ್ಮಜಾ |

ಪುರತೋ ಮಾರುತಿರ್ಯಸ್ಯ ತಂ ವಂದೇರಘುನಂದನಮ್ ||೩೧||

ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ರಣರಙ್ಗಧೀರಂ ರಾಜೀವನೇತ್ರಂರಘುವಂಶನಾಥಮ್ |

ಕಾರುಣ್ಯರುಪಂ ಕರುಣಾಕರಂ ತಂಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೩೨||

ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂಬುಧ್ದಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಮ್ |

ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೩೩||

ಕೂಜನ್ತಂ ರಾಮರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಮ್|

ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾಶಾಖಾಂ ವನ್ದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿಕೋಕಿಲಮ್ ||೩೪||

ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಮ್ |

ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||೩೫||

ಭರ್ಜನಂ ಭವಬೀಜಾನಾಮರ್ಜನಂ ಸುಖಸಂಪದಾಮ್ |

ತರ್ಜನಂ ಯಮದೂತಾನಾಂ ರಾಮರಾಮೇತಿ ಗರ್ಜನಮ್||೩೬||

ರಾಮೋ ರಾಜಮಣಿಃ ಸದಾ ವಿಜಯತೇ ರಾಮಂ ರಮೇಶಂಭಜೇ

ರಾಮೇಣಾಭಿಹತಾ ನಿಶಾಚರಚಮೂ ರಾಮಾಯ ತಸ್ಮೈನಮಃ |

ರಾಮಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಪರಾಯಣಂ ಪರತರಂ ರಾಮಸ್ಯದಾಸೋಽಸ್ಮಹಂ

ರಾಮೇ ಚಿತ್ತಲಯಃ ಸದಾ ಭವತು ಮೇ ಭೋ ರಾಮಮಾಮುಧ್ದರ ||೩೭||

ರಾಮರಾಮೇತಿ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ |

ಸಹಸ್ರನಾಮತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೇ||೩೮||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬುಧಕೌಶಿಕವಿರಚಿತಂಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

|| ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

Leave a Comment