संध्याकाळी दिवे लागण्याच्या वेळची प्रार्थना

शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा ।
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपकाय नमोऽस्तुते ॥१॥

दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः ।
दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमोऽस्तुते ॥२॥

दिव्या दिव्या दीपत्कार कानीं कुंडले मोतीहार ।
दिव्याला पाहून नमस्कार ॥३॥

तिळाचे तेल कापसाची वात ।
दिवा तेऊ दे सारी रात ।
दिवा लागला तुळशीपाशी ।
उजेड पडला विष्णूपाशी ।
माझा नमस्कार देवाधिदेवा तुमच्या चरणांपाशी ॥४॥