संत चोखामेळा अभंग : २

श्रीमुखाची शोभा कस्तुरी मळवट । उभा असे नीट विटेवर ॥१॥

कर दोनीं कटीं कुंडल झळकती । तेज हे फाकती दशदिशां ॥२॥

वैजयंती माळा चंदनाची उटी । टिळक लल्लाटीं कस्तुरीचा ॥३॥

चोखा म्हणे माझ्या जीवींचा जीवनु । पाहतां तनु मनु भुलोनी जाय ॥४॥