संत सावतामाळींचे अभंग : २

ऐकावे विठ्ठल धुरे । विनंती माझी हो सत्वरें ॥ १ ॥

करी संसाराची बोहरी । इतुकें मागतों श्रीहरी ॥ २ ॥

कष्ट करितां जन्म गेला । तुझा विसर पडला ॥ ३ ॥

माळी सावता मागे संतान । देवा करी गा निःसंतान ॥ ४ ॥