Due to a software update, our website may be briefly unavailable on Saturday, 18th Jan 2020, from 10.00 AM IST to 11.30 PM IST

निष्काम भक्तीने प्रसन्न होऊन ईश्वराने मायेतील अडचणी दूर करणे

        ‘श्रीकृष्णाला भेटण्याकरिता सुदामा गेला. सुदाम्याच्या बायकोने संपत्ती मागण्यासाठी सुदाम्याला सांगितले होते; परंतु सुदाम्याने काही मागितले नाही. सुदाम्याला पहाताच त्या प्रेमभेटीने श्रीकृष्णाचे डोळे पाणावले होते. ते आनंदाश्रू होते. खरा मित्र कधीही मागत नसतो आणि आपण जर मागितले, तर भगवंताला दुःख होईल; म्हणून सुदामा गप्प राहिला. सुदामा घेण्यासाठी नाही, तर देण्यासाठी आला होता. त्याने मूठभर पोहे भगवंताला दिले. ‘ते पोहे भगवंताने खावे’, अशी सुदाम्याची इच्छा होती; कारण त्या पोह्यात त्याचे सर्वस्व सामावले होते. भगवंत प्रथम सर्वस्व घेतो आणि नंतर सर्वस्व देतो. भगवंताने सुदामा घरी पोहोचण्यापूर्वी त्याचे घरदार सोन्याचे करून सर्व संपत्ती त्याला दिली.’

– डॉ. वसंत बाळाजी आठवले (खिस्ताब्द १९९०)