पंचमहाभूते : यापासून सजीव सृष्टी तयार झाली !

पंचमहाभूते

पंचमहाभूते

१. पृथ्वी (जमीन)

२. आप (पाणी अथवा जल)

३. तेज (अग्नी)

४. वायु

५. आकाश

Leave a Comment