पंचधातू : ५ धातूंचे मिश्रण

१. सोने
२. रुपे
३. लोखंड
४. तांबे
५. जस्त