अन्नातील घटकांचा प्रकार

१. सात्त्विकआहार

सात्त्विक

सात्त्विक

२. राजसिकआहार

राजसिक

राजसिक


३. तामसिक

तामसिक

तामसिक

Leave a Comment