आरती गीतेची

जय देव जय देवी जय भगवद्‌गीते ।
आरती ओवाळूं तुज वेदमाते ॥ धृ. ॥

सुखकरणी दु:खहरणीं जननी वेदांची ।
अगाध महिमा तुझा नेणें वीरिंची ॥
ते तूं ब्रह्मी तल्लिन होसी ठायींची ।
अर्जुनाचे भावें प्रगटे मुखींची ॥ १ ॥

सातशतें श्लोक व्यासोक्ती सार ।
अष्टादशाध्य इतुका विस्तार ॥
एक अर्ध पाद करितो उच्चार ।
स्मरणमात्रें त्यांच्या निरसे संसार ॥ जय. ॥ २ ॥

तुझा पार किती वर्णू मी दीन ।
अनन्यभावे तुज आलो मी शरण ॥
सनाथ करी माये कृपा करून ।
बाप रखुमादेवी वरदासमान ॥जय. ॥ ३ ॥