श्रीकृष्णाचा नामजप

        देवतेबद्दल भक्तिभाव निर्माण झाल्यानंतर देवतेचे नाम कसेही घेतले तरी चालते; पण भक्तिभाव लवकर निर्माण होण्यासाठी व देवतेच्या तत्त्वाचा जास्तीतजास्त लाभ होण्यासाठी नामाचा उच्चार योग्य असणे आवश्यक आहे.

         देवतेची तारक व मारक अशी दोन रूपे असतात. भक्ताला आशीर्वाद देणारे रूप म्हणजे तारक रूप, उदा. नेहमी आढळणारा आशीर्वाद मुद्रेतील श्रीकृष्ण. असुरांचा संहार करणारे रूप म्हणजे मारक रूप, उदा. कंस, जरासंधादी असूरांचा नाश करणारा किंवा शिशुपालावर सुदर्शन चक्र सोडणारा श्रीकृष्ण. देवतेप्रति सात्त्विक भाव निर्माण होण्यासाठी तारक रूपाचा नामजप आवश्यक असतो, तर देवतेकडून शक्ती व चैतन्य ग्रहण होण्यासाठी मारक रूपाचा नामजप आवश्यक असतो.

           श्रीकृष्णाचा तारक-मारक संयुक्त नामजप योग्य उच्चारासह कसा करावा, हे सांगितले आहे.

          ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।’ या नामजपातील ‘नमो’ हा शब्द म्हणतांना संपूर्ण शरणागतीचा भाव ठेवावा. ‘भगवते’ या शब्दानंतर थोडा वेळ थांबून त्यानंतर ‘वासुदेवाय’ हा शब्द म्हणावा. ‘भगवते’ या शब्दातील ‘भ’ वर आणि ‘वासुदेवाय’ या शब्दातील ‘वा’ वर जोर द्यावा.

श्रीकृष्णाचा नामजप येथे ऐका !

Leave a Comment