गुरुमहिमा

त्याचे चरणींची माती । अवचटें लागल्या स्वचित्तीं ।
जन्ममरणा होय शांती । चारी मुक्ती वोळगण्या ॥१०॥

तो जिकडे पाहात जाय । ते दिशा सुखरुप होय ।
त्याचे जेथें लागती पाय । तेथें धांवे लवलाहें परमानंदू ॥११॥

यालागी त्याचे वंदितां चरण । जीवासी वोडवे शिवपण ।
चरणस्पर्शे स्वानंद पूर्ण । अगाध महिमान गुरुचरणीं ॥१२॥

त्याची सदभावें जें घडे सेवा । ते जीवत्व शोधितां नमिळे जीवा ।
तंव शिवही मुकला शिवभावा । हा अभिनव ठेवा सेवेमाजीं ॥१३॥

तो ज्यासीं आश्वासी आपण । त्यासी हरिहर वंदिती पूर्ण ।
कळिकाळ घाली लोटांगण । रिघती शरण कामक्रोध ॥१४॥

Leave a Comment