ज्ञानप्राप्ति

भगवदभजनाशिवाय ब्रह्मदेवालासुद्धां ज्ञानप्राप्ति नाहीं

न करितां भगवदभक्ती । ब्रह्मयासी नव्हे ज्ञानप्राप्ती ।
तेथें इतरांची कोण गती । अभजनी प्राप्ती पावावया पैं ॥५२॥

जीवाचे निरसावया अज्ञान । मुख्यत्वें असे भगवदभजन ।
स्वयें करिताहे चतुरानन । तेंचि निरुपण शुक सांगे ॥५३॥

केवळ चैतन्य विग्रहो । सत्यसंकल्प भगवद्देहो ।
त्याचे दर्शनार्थ पहाहो । तपादि उपावो हरी प्रेरी ॥५४॥