भगवत्प्राप्ति

कामनारहित तपानें भगवत्प्राप्ति

कामनारहित निष्पाप । श्रद्धापूर्वक सद्रूप ।
निष्कपट करितां तप । भगवत्स्वरुप तें भेटे ॥५५॥

नकरितां भगवदभजन । ब्रह्मा होऊं न शके पावन ।
यालागीं तपादि साधन । स्वयें निजभजन हरी प्रेरी ॥५६॥

या ब्रह्मयाची निजस्थिती । कल्पाचिये आदिप्राप्ती ।
कैशी होती परीक्षिती । ते मी तुजप्रती सांगेन पां ॥५७॥

इंद्रादिदेवां पूज्य तत्त्वतां । यालागीं आदिदेव विधाता ।
प्रजापतींचाही पिता । परमगुरुता पाहे तूं ॥५८॥

गायत्रीमंत्र उपदेशिता । हाचि झाला परंपरता ।
यालागीं परमगुरुता । जाणत तत्त्वतां ब्रह्मयासी ॥५९॥

ऐसा परमगुरु ज्ञाननिधी । तोहि कल्पाचिये आदीं ।
होऊनि ठेला मढबुद्धी । सृष्टिसर्जनविधी स्मरेना तया ॥६०॥

Leave a Comment