ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग : २

श्रीगणेशायनमः ॥ ज्ञानदेवम्हणेविठ्ठलासी ॥ समाधानतूंचिहोसी ॥ परीसमाधिहेतुजपासी ॥ घेईनदेवा ॥१॥
नलगेमजभुक्ती ॥ नलगेमज मुक्ती ॥ तुझ्याचरणींअती ॥ थोराआर्ती ॥२॥ Read more »