श्रावणबाळ(टीप : चित्राला अनुरुप रंगच वापरावेत, तसेच ते रंगवताना त्याचा अपमान होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.)