Shubham karoti – Evening shloka

Children should cultivate the habit of recitingshlokas like Shubham karoti, deepa jyothi every evening after lighting the lamp.

Shubhamkarotikalyanamarogyamdhanasampada|
Shatrubuddhivinashayadeepajyotirnamostute||

शुभंकरोतिकल्याणम्आरोग्यंधनसंपदा।
शत्रुबुद्धिविनाशायदीपकायनमोऽस्तुते॥

Deepa jyothiparabrahmadeepajyotirjanaardanah|
Deepoharatumepapamsandhyadeepajyotirnamostute||

दीपज्योतिःपरब्रह्मदीपज्योतिर्जनार्दनः।
दीपोहरतुमेपापंसंध्यादीपनमोऽस्तुते॥

DivyadivyadeeptkaarKanikundalmotihar |
Divyalapahunnamskar||

दिव्यादिव्यादीपत्कारकानींकुंडलेमोतीहार।
दिव्यालापाहूननमस्कार॥

Tilachatelkapasachivaat|
Divateude sari rat |
Divalaagalaatulashipaashi |
Ujadepadalaavishnupaashi|
Majhaanamaskardevaadhidevatumachyacharanaapaashi ||

तिळाचे तेलकापसाचीवात ।
दिवातेऊदेसारीरात ।
दिवालागलातुळशीपाशी।
उजेडपडलाविष्णूपाशी।
माझानमस्कारदेवाधिदेवातुमच्याचरणांपाशी॥

Leave a Comment