Vande Mataram

Listen to the entire Vande Mataram song

Lyrics of Vande Mataram

Vande Mataram
Sujalam Suphalam Malayajashitalam
Sasyashamalam Mataram |

Shubhrajyotsnapulakitayaminim
Pullakusumitadrumadalashobhinim
Suhasinim Sumadhura Bhashinim
Sukadam Varadam Mataram || 1 || Vande Mataram |

Koti-koti-kantha-kala-kala-ninada-karale,
Koti-koti-bhujairdhruta-karakaravale,
Abala Kena Ma Eta Bale |

Bahubaladharinim Namami Tarinim
Ripudalavarinim Mataram || 2 || Vande Mataram |

Tumi Vidya, Tumi Dharma
Tumi Hrudi, Tumi Marma
Tvam Hi Prana: Sharire
Bahute Tumi Ma Shakti,
Hrudaye Tumi Ma Bhakti,
Tomara^^i Pratima Gadi Mandire-mandire
Mataram || 3 || Vande Mataram |

Tvam Hi Durga Dashapraharanadharini
Kamala Kamaladalaviharini
Vani Vidyadayini, Namami Tvam
Namami Kamalam Amalam Atulam Sujalam Suphalam Mataram || 4 || Vande Mataram |

Shyamalam Saralam Susmitam Bhushitam
Dharanim Bharanim Mataram || 5 || Vande Mataram |

Leave a Comment