मुलांनो, हे तुम्हाला माहीत आहे का ?

१. दत्तगुरूंच्या पाठीमागे असलेली गोमाता
कशाचे प्रतीक आहे ?
२. कोणत्या वृक्षाला दत्तगुरूंचे प्रतीक
मानले जाते ?
अश्या प्रश्नांची उत्तरे द्या व आपले गुण लगेच पहा. Read more »

मुलांनो, हे तुम्हाला माहीत आहे का ?

१. दत्त जयंती केव्हा साजरी करतात ?
२. दत्तगुरूंचा जन्म कोणत्या ऋषींच्या आश्रमात झाला ?
अश्या प्रश्नांची उत्तरे द्या व आपले गुण लगेच पहा. Read more »

मुलांनो, हे तुम्हाला माहीत आहे का ?

१. दत्तगुरूंच्या पादुकांना काय म्हणतात ?
२. दत्त महाराजांनी किती गुरु केले ?
अश्या प्रश्नांची उत्तरे द्या व आपले गुण लगेच पहा. Read more »