ಆಳುಪ ರಾಜವಂಶ

ಆಳುಪರದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ರಾಜವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಹು ಕಾಲ ಆಳಿದರು. ಈ ವಂಶದ ಇತಿಹಾಸವು, ಅದರ… Read more »

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಗಾರರು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗವು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ…. Read more »

ತೇಜಸ್ವೀ ರಾಜರ ಪರಿಚಯ

ಹಿಂದೂ ರಾಜರು ಧರ್ಮಧಿಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರಲ್ಲದೆ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಹಂಬಲ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ‘‘ರಾಜಾ ಕಾಲಸ್ಯಾ ಕರಣಂ’ ಅಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ…. Read more »

ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ (೬ನೇ ಶತಮಾನ)

೬ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಉಜ್ಜೇನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಳಿದನು. ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿದೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರ…. Read more »