ಮಾಯೆಯೊಳಗಿನ ಮಾಯೆ : ಗಣಕೀಯ ಆಟಗಳು (Computer Games)

ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಶೋಧಕರ ಬಳಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ, ಹಾಗೂ ಭೋಗದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಣಕಯಂತ್ರವು, ಇಂದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ Read more »